Geen id, slecht idee!
   


Motie Actiepartij


Zie hier de inhoud motie Geen Vernijn door Onwerkbare Termijn

Op donderdag 21 juli heeft de Actiepartij samen met de SP een motie ingediend om de afschaffing van de ID- regeling uit te stellen. Gezien de enorme tijdsdruk lijkt ons een uitstel van 1 jaar, desnoods een half jaar, van cruciaal belang om zorgvuldig om te gaan met personeel en instelling.
De pvda heeft een initiatiefvoorstel ingediend om eventueel een aantal Id-banen te behouden d.m.v. het concept Haarlemse Banen Begeleid Werken. Dit voorstel wordt pas in het najaar besproken.


Waarom deze motie?

  1. Als er geen financieringsmogelijkheden meer zijn om ID- personeel in dienst te houden moeten, instellingen/ werkgevers een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Nu de oplossing voor het wegvallen van de ID- regeling nog steeds uitblijft en niet bekend is wanneer er duidelijkheid is, zijn de instellingen en werkgevers gedwongen om na de zomer te beginnen met de ontslagprocedures. Verschillende zijn hiermee al begonnen; Inmiddels zijn er al 11 ontslagaanvragen ingediend.

  2. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen en het indienen van prestatieplannen is 1 augustus. Het is, met name voor kleine instellingen, onmogelijk een prestatieplan te maken, als niet bekend is over hoeveel personeel men kan beschikken in 2012. Subsidieaanvragen idem. Voor sommige instellingen is zelfs niet bekend of en zo ja hoe zij kunnen voortbestaan als zij hun ID- werknemers moeten ontslaan;

  3. De kans bestaat dat de ID- regeling en een alternatieve regeling in tijd niet op elkaar aansluiten. In dat geval moet het ID- personeel per 01-01-2012 worden ontslagen en moeten zij later op hun eigen baan gaan solliciteren.