Geen id, slecht idee!
   


Verslag vergadering Commissie Samenleving 14-07-2011

Op donderdag 14 juli j.l. heeft de Commissie Samenleving vergaderd in Haarlem.
Er is uitvoerig stilgestaan bij de (afschaffing van) de ID- loonsubsidies. Er is besloten om het college opdracht te geven de invulling van het alternatieve zgn 'Bossche model' verder te onderzoeken en in het najaar met een voorstel te komen.

Wilt u weten wat is besproken? Klik dan hier voor het volledige verslag, bij agendapunt 6.

 

De conclusie van de avond was wel dat tijd nu onze grootste vijand is.
Om een aantal redenen:

  • de deadline voor het indienen van subsidieaanvragen en het indienen van prestatieplannen is 1 augustus. Het is, met name voor kleine instellingen, onmogelijk een prestatieplan te maken, als niet bekend is over hoeveel personeel men kan beschikken in 2012. Subsidieaanvragen idem. Voor sommige instellingen is zelfs niet bekend of en zo ja hoe zij kunnen voortbestaan als zij hun ID- werknemers moeten ontslaan;
  • Als er geen financieringsmogelijkheden meer zijn om ID- personeel in dienst te houden moeten, instellingen/ werkgevers een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Nu de oplossing voor het wegvallen van de ID- regeling nog steeds uitblijft en niet bekend is wanneer er duidelijkheid is, zijn de instellingen en werkgevers gedwongen om na de zomer te beginnen met de ontslagprocedures. Verschillende zijn hiermee al begonnen;
  • de kans bestaat dat de ID- regeling en een alternatieve regeling in tijd niet op elkaar aansluiten. In dat geval moet het ID- personeel per 01-01-2012 worden ontslagen en moeten zij later op hun eigen baan gaan solliciteren.Ondersteun motie Actiepartij

Daarom gaat de Actiepartij op donderdag 21 juli een motie indienen om de afschaffing van de ID- regeling uit te stellen. Gezien de enorme tijdsdruk lijkt ons een uitstel van 1 jaar, desnoods een half jaar, van cruciaal belang om zorgvuldig om te gaan met personeel en instellingen.

We hopen van harte dat alle raadsleden deze motie zullen ondersteunen.Het comité Geen ID, slecht Idee

Arno Duivestein, Mondiaal Centrum Haarlem, 023-5425340
Harp Tetterode, Release Haarlem, 023-5313429